Privacy - hoe wij omgaan met uw gegevens

OOM Verzekeringen respecteert uw privacy. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam en geboortedatum, contactgegevens en bankrekeningnummer. Wij gebruiken deze gegevens voor de behandeling van uw aanvraag en het afsluiten en uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst. Daarnaast gebruiken we deze gegevens:

  • voor statische analyses;
  • om veiligheidsredenen;
  • voor marketingdoeleinden;
  • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Wij verwerken en gebruiken persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid van OOM Verzekeringen, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. Dat betekent onder andere dat:

  • wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens;
  • alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, gehouden zijn aan geheimhouding;
  • wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk;
  • het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Medische informatie en bijzondere gegevens

Voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering vragen wij meestal om informatie over uw medische situatie. Ook voor de afhandeling van gemelde schade, bijvoorbeeld op uw ziektekosten- of aansprakelijkheidsverzekering, kan dat nodig zijn. Hebben wij gegevens nodig van uw arts? Dan vragen wij eerst uw toestemming. Wij geven dan aan om welke gegevens het gaat en waarom wij deze informatie nodig hebben.

De medisch adviseur beoordeelt de medische situatie bij de aanvraag van een verzekering of de behandeling van een schade. Voor de medisch adviseur geldt een geheimhoudingsplicht.

Bij sommige verzekeringsovereenkomsten kunnen wij vragen of u een strafrechtelijk verleden heeft. Wij vragen alleen naar strafrechtelijke gegevens over de acht jaar voorafgaand aan de aanvraag van de verzekering.

Gegevensuitwisseling

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid leggen wij gegevens vast of vragen wij gegevens op in het Centraal Informatie Systeem (CIS). De Stichting CIS beheert gegevens van verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werkzaam zijn. Deze gegevens worden gebruikt om risico’s te beperken en fraude tegen te gaan.

OOM Verzekeringen stelt uw persoonsgegevens alleen ter beschikking aan derden als dat nodig is voor uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, bij een wettelijke verplichting of als dit noodzakelijk is om uw of onze rechten te beschermen.

Uw rechten

U kunt schriftelijk inzage vragen van de (persoons-)gegevens die wij van u verwerken.

Zijn de opgenomen gegevens onjuist of onvolledig, of vindt u dat ze voor het doel van verwerking niet relevant zijn? Dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U krijgt van ons binnen vier weken antwoord. U kunt uw verzoek (met een kopie van uw legitimatiebewijs) sturen naar:

OOM Verzekeringen
T.a.v. ‘privacy coördinator’
Postbus 3036
2280 GA Rijswijk

Wij verkopen geen gegevens aan derden. Wij sturen u alleen informatie toe over het gebruik van uw product. Stelt u geen prijs stelt op informatie over en aanbiedingen voor andere verzekeringen dan die u heeft afgesloten? Dan kunt u ons dit per e-mail laten weten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is met passende maatregelen beveiligd om uw bezoek veilig te laten verlopen en misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan geheimhouding.

Wij maken bij deze website gebruik van cookies om gegevens van bezoekers vast te leggen en te analyseren.

Vragen of klachten

Heeft u vragen of een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door OOM Verzekeringen? Stuur dan een e-mail t.a.v. ‘privacy coördinator’.

Nieuwe ontwikkelingen

Wij kunnen de tekst van dit Privacy Statement aanpassen als de situatie daar aanleiding toe geeft. Bijvoorbeeld als de wet- en regelgeving verandert. Wij raden u daarom aan deze tekst af en toe opnieuw te bekijken als u onze website bezoekt.

Deze tekst is voor het laatst aangepast op 17 maart 2017.