Zorgverleners Nederland

OOM Global Care N.V.

OOM Global Care N.V. is een internationale ziektekostenverzekeraar die een bijzondere positie in de markt inneemt. Wij zijn namelijk geen zorgverzekeraar in de zin van de Zorgverzekeringswet (Zvw): wij voeren de basisverzekering niet. Ook zijn wij geen uitvoerder van de AWBZ. Wij voeren uitsluitend particuliere ziektekostenverzekeringen voor grensoverschrijdend verkeer, met andere woorden voor Nederlanders in het buitenland of voor buitenlanders in Nederland. 

Buitenlanders in Nederland

Buitenlanders in Nederland zijn op te splitsen in twee groepen:

• Personen die tijdelijk in Nederland verblijven, bijvoorbeeld in verband met familiebezoek of studie.

• Personen die zich in Nederland komen vestigen, maar in afwachting zijn van hun verblijfsvergunning en zich dus nog niet kunnen aanmelden voor de basisverzekering.

Doorgaans vallen zij niet onder de basisverzekering. De verzekeringsproducten waar het om kan gaan, zijn:

• OOM Schengen Visitor-verzekering (personen tijdelijk in Nederland)

• OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering (o.a. personen in afwachting van verblijfsvergunning; tot en met 69 jaar) 

• OOM Studying in the Netherlands Insurance (voorheen Young Global Traveler-verzekering alleen voor studenten en au pairs t/m 34 jaar) 

Nederlanders in het buitenland

In geval van Nederlanders in het buitenland kan het gaan om:

• personen die in het buitenland wonen; 

• personen die tijdelijk in het buitenland verblijven, bijvoorbeeld voor studie, au pair, wereldreis e.d.

De meeste van onze verzekerden kunnen de basisverzekering niet aanhouden. Maar het kan ook voorkomen dat men bij verblijf in het buitenland de basisverzekering wel kan aanhouden, maar de dekking ervan onvoldoende vindt en daarom onze verzekering als aanvulling afsluit.

De verzekeringsproducten waar het om kan gaan, zijn:

• OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering (voor Nederlanders die tijdelijk in het buitenland verblijven)

• OOM Wonen in het Buitenland-verzekering (voor Nederlanders die in het buitenland wonen of langdurig in het buitenland verblijven)

• OOM Studeren in het Buitenland-verzekering

• Global Traveler Ziektekostenverzekering (wordt niet meer verkocht, voor Nederlanders in het buitenland)

• Global Health-verzekering (collectieve ziektekostenverzekering buitenland)

Ziekte, schade en declaraties

Informatie over hoe verzekerden dienen te handelen in geval van schade, kunt u vinden op de volgende pagina's:

• OOM Schengen Visitor-verzekering 

• OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering 

• OOM Studying in the Netherlands Insurance 

OOM Studeren in het Buitenland-verzekering

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

OOM Wonen in het Buitenland-verzekering

• Young Global Visitor-verzekering

Anders dan reguliere zorgverzekeraars

Als bijzondere ziektekostenverzekeraar hanteren wij andere verzekeringsvoorwaarden dan de reguliere zorgverzekeraars. De dekking van onze verzekeringsproducten is veelal niet te vergelijken met de dekking van de basisverzekering. Een voorbeeld:

De OOM Schengen Visitor-verzekering (voor tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse klanten) biedt geen dekking voor kosten als gevolg van een op de ingangsdatum van de verzekering bestaande kwaal of klacht, ook als verzekerde met het bestaan ervan nog niet bekend was. Een van de redenen om een dergelijke uitsluiting op te nemen, is om "medisch toerisme" niet in de hand te werken. De verzekering is bedoeld voor echte onvoorziene gevallen, zoals bijvoorbeeld de kosten na een ongeval.

Geen overeenkomsten met zorgverleners

Gezien de bijzondere aard van onze verzekeringsproducten kunnen wij u van tevoren niet garanderen dat de kosten, die een bij ons verzekerde patiënt maakt, vergoed worden. Ook niet in die gevallen waar u dat bij de reguliere zorgverzekeraars wel gewend bent. Omdat wij niet de garantie op vergoeding van kosten kunnen geven, sluiten wij ook geen overeenkomsten met zorgverleners.

Afhandeling van kosten

De bijzondere aard van onze verzekeringsproducten betekent ook dat wij niet zonder meer kunnen overgaan tot het vergoeden van kosten. Een onderzoek naar de dekking (dat wil dus ook zeggen naar de kwaal of klacht waarvoor de patiënt behandeld is) is in de meeste gevallen vereist. Wij hebben in geen geval verplichtingen ten opzichte van de zorgverlener van wie onze verzekerde medische hulp ontvangt. U kunt dus niet rechtstreeks aan ons factureren. De patiënt gaat een overeenkomst aan met de zorgverlener. U dient de nota(‘s) dan ook te versturen aan de patiënt. Deze kan de nota’s, na deze aan u voldaan te hebben, bij ons declareren. Wij zullen vervolgens onderzoeken of recht op vergoeding bestaat en zo ja, de kosten aan de verzekerde of verzekeringnemer vergoeden.

Ook voor u is het zinvol om deze procedure te volgen. Immers, als u rechtstreeks aan ons factureert en de kosten zouden niet gedekt zijn onder de verzekering, dan ontvangt u van ons geen vergoeding. De kans dat u van de patiënt nog een betaling kan verkrijgen, is dan aanzienlijk kleiner, omdat deze in veel gevallen al weer is teruggekeerd naar het land van herkomst.

Bij hoge kosten

Uitsluitend in het geval dat uit ons onderzoek blijkt dat de kosten (volledig) voor vergoeding in aanmerking komen, kunnen wij in geval van hoge kosten, de nota’s wel rechtstreeks aan de zorgverlener voldoen. Uiteraard pas nadat de verzekerde/verzekeringnemer hiermee heeft ingestemd.

Indien een van onze verzekerden door u wordt behandeld en het gaat om hoge kosten, dan adviseren wij u ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Hoe eerder wij over de gewenste (medische) gegevens beschikken, hoe eerder wij u kunnen berichten of de kosten al dan niet (geheel of gedeeltelijk) door ons vergoed worden. Wij raden u daarom ten zeerste aan bij aanvang van de zorgvraag ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodat wij ons onderzoek zo snel mogelijk kunnen starten.

Wanneer uit ons onderzoek vervolgens blijkt dat de kosten voor vergoeding in aanmerking komen, ontvangt u van ons een garantieverklaring, waarin vermeld wordt dat u de originele nota’s aan ons kunt toesturen. Het voor onze rekening komende deel van de kosten zullen wij dan aan u overmaken. Als (een deel van) de kosten, bijvoorbeeld door aftrek van het eigen risico, niet door ons voldaan wordt, is de patiënt zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de (resterende) kosten. Hierover wordt u uiteraard geïnformeerd.

Extra informatie voor ziekenhuizen

Voor DBC’s uit het B-segment sluiten wij geen contracten. U kunt aan onze klanten het passantentarief in rekening brengen. Voor segment A volgen wij Zorgverzekeraars Nederland.

Omdat wij relatief weinig verzekerden in Nederland hebben en zeker niet geconcentreerd bij enkele ziekenhuizen, alsmede omdat de dekking van onze verzekeringen soms beperkt is, is er geen reden om zondermeer voorschotten te verstrekken. Echter wanneer een van onze verzekerden in uw ziekenhuis opgenomen is én de kosten komen voor vergoeding in aanmerking, dan zijn wij uiteraard bereid om op individuele basis te bevoorschotten. In een voorkomend geval kunt u contact opnemen met OOM Global Care N.V.

Bovenstaande onderwerpen zijn ook aan de orde geweest in onze brief van 1 maart 2005 gericht aan de directies van alle ziekenhuizen die bij de NVZ aangesloten zijn.

Extra informatie voor huisartsen

Gezien de aard van de groep verzekerden is het declareren van inschrijftarieven (en de daarvan afhankelijke consulttarieven) voor onze verzekerden nagenoeg altijd onterecht. U kunt voor bij ons verzekerde patiënten het passantentarief in rekening brengen. Wij raden u aan deze ter plekke te laten voldoen door de patiënt. U dient de kosten in ieder geval altijd in rekening te brengen bij de patiënt.

In 2006 is de LHV door ons uitgebreid geïnformeerd over bovenvermelde onderwerpen.